STATEMENT


Punktem wyjścia dla moich prac jest z jednej strony refleksja nad ilością, jakością oraz sensem otaczających nas bytów wizualnych z drugiej zaś problemy natury egzystencjalnej i pytania dotyczące własnej podmiotowości. Kieruje mną przekonanie o nieodwracalnym uwikłaniu interesujących mnie zagadnień egzystencjalnych w banalne przedstawienia czy powszechne ramy myślowe. Uwikłanie to jak i jego konsekwencje są dla mnie najbardziej pociągającym aspektem rzeczywiśtosci. Dodatkowo czynnikiem, który w sposób istotny wpływa na moje decyzje artystyczne jest mój ambiwalentny stosunek do medium malarskiego, w którym pracuję.

The reflection over the amount, quality and sense of the visual beings surrounding us as well as the existential problems and questions about our own subjectivity are the point of departure for my works. I am lead by the idea that the existential issues I am interested in are irreversibly entangled in the banal representations and common world view. I find this entanglement and its consequences the most attractive aspect of the reality. Moreover, the ambivalent relation to the painting medium I am working in is the decisive factor in my artistic practice.